เกี่ยวกับชมรมสานฝัน


ชมรมสานฝันปันรอยยิ้มเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลหลายสาขาหลายอาชีพ
เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550
โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 S.P. Mansion ห้อง B2 ซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท 103 กทม 10260


คำขวัญประจำชมรม

“เริ่มต้นจากความรัก ทักทอเป็นสานฝัน ร่วมแบ่งปันโอกาสและรอยยิ้ม”สีประจำชมรม

- สีเขียว หมายถึง ความเจริญเติบโตและงอกงามทั้งด้านชีวิตและจิตใจของเด็กๆ
- สีฟ้า หมายถึง โอกาสที่เรามอบให้เด็ก
- สีชมพู หมายถึง ความรักและการยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสวัตถุประสงค์ของชมรมสานฝันปันรอยยิ้ม มีดังต่อไปนี้

1) เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง และร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม
2) เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ให้บุคคลในท้องถิ่นชนบท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของตนเอง
3) เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน อื่นๆ ในการร่วมกันแก้ปัญหาสังคม
4) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ตระหนักถึงปัญหาของสังคม ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขให้ดีขึ้น
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
6) เพื่อเป็นองค์กรในการสนับสนุนกิจกรรม และเพิ่มพูนประสบการณ์งานสังคม ให้แก่ชมรม หรือองค์กรต่างๆ
7) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของกลุ่มคนสังคมเมือง ที่ต้องการเห็นความเท่าเทียมกัน ในสังคมไทย